ANALYSIS OF NORMATIVE DOCUMENTS AND LEGAL REGULATIONS IN THE CONTEXT OF FULFILLMENT THE REQUIREMENTS OF UAV SYSTEMS AND CONDITIONS FOR FLIGHT OPERATIONS

Main Article Content

Pawel Szczepaniak
Agnieszka Gugala-Szczerbicka
https://orcid.org/0009-0000-4678-2368
Daniel Michalski
Janusz Ćwiklak

Abstract

The purpose of the article is to discuss selected normative documents and legislation for a specialized Unmanned Aircraft System (SBSP), using the results of the "MilGeoMed" project as an example. The article provides an overview of civil regulations on the conditions of flight operations as well as military standards that should be met by unmanned aircraft with a strictly defined purpose in military operations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szczepaniak, P., Gugała-Szczerbicka, A., Michalski, D., & Ćwiklak, J. (2023). ANALYSIS OF NORMATIVE DOCUMENTS AND LEGAL REGULATIONS IN THE CONTEXT OF FULFILLMENT THE REQUIREMENTS OF UAV SYSTEMS AND CONDITIONS FOR FLIGHT OPERATIONS. Aviation and Security Issues, 4(2). https://doi.org/10.55676/asi.v4i2.78
Section
Articles

References

Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z 2021 r. poz. 784, 847, 1898.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do scenariuszy standardowych dla operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej

Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;

Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Wytyczne nr 2 Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad zarządzania przestrzenią powietrzną.

Strona internetowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – zakładka Drony.- https://www.pansa.pl/pansautm_news/

Strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – zakładka Drony - https://www.ulc.gov.pl/pl/drony

Strona internetowa Świat Dronów - zakładka drony a prawo unijne - http://www.swiatdronow.pl/drony-a-prawo-unijne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące – Dz.U. z 2019 r. poz. 618

Rozkaz Dowódcy Generalnego RSZ RP Nr 519 z dnia 17.12.2020 r.