ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL RESCUE ORGANIZATIONS IN POLAND ON THE EXAMPLE OF TATRA MOUNTAINS VOLUNTEER RESCUE SERVICE

Main Article Content

Sławomi ŻURAWSKI
https://orcid.org/0000-0001-9527-3391
Andrzej MARJAŃSKI
https://orcid.org/0000-0001-6534-2632
Patryk OCHYRA
Zbigniew CIEKANOWSKI

Abstract

The purpose of this article is to characterize the activities of non-governmental organizations on the example of the Tatra Mountains Volunteer Rescue Service. The purpose was also to determine the impact of the activities of these organizations, on building the internal security of the
state and the sense of security of citizens. The first part describes non-governmental organizations, their role for modern states and the legal framework in which they operate, as well as defining them. Subsequently, organizations operating as social rescue organizations are distinguished, their characteristics, example entities,
as well as their participation in crisis management
are presented. The main part focuses on mountain rescue, discussing its activities, taking as an example the interventions undertaken by the Tatra Voluntary Rescue Service in 2022. The main problem was formulated: How does the activity of social rescue organizations affect the
construction of internal security of the state and the sense of security of citizens? For the research problem formulated in this way, the following research hypothesis was adopted: The incidents recorded in recent years and the effective activity of TOPR in the face of the incidents that have occurred, is clear evidence of the impact of this type of organization on the level of internal security of the state and the sense of security of citizens. Qualitative methods were used to obtain answers to the research problem posed. The study made use of the latest statistics on the activities of social emergency organizations presented in documents and reports in 2018–2022, and an analysis based on scientific articles from recent years was conducted. Information was also obtained from national legal acts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ŻURAWSKI, S., MARJAŃSKI, A., OCHYRA, P., & CIEKANOWSKI, Z. (2023). ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL RESCUE ORGANIZATIONS IN POLAND ON THE EXAMPLE OF TATRA MOUNTAINS VOLUNTEER RESCUE SERVICE. Aviation and Security Issues, 3(1), 129–150. https://doi.org/10.55676/asi.v3i1.40
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Bryce H.J., Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations, Fourth Edition, De Gruyter, Berlin 2017.

Chrabańska-Czerwińska A., Organizacyjno-prawne problemy działalności TOPR i HZS. Analiza komparatywna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2020, nr 392.

Ciekanowski Z., Podstawy zarządzania bezpieczeństwem państwa, PWSTE, Jarosław 2019.

Drabik I., Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 20.

Janoś-Kresło M., Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Lee Z., Bourne H., Managing Dual Identities in Nonprofit Rebranding: An Exploratory Study, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2017, vol. 46, z. 4.

Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.

Morawski A., Rola organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego, „Kwartalnik Naukowy OAP UW »e-Politikon«” 2013, nr 6.

Morawski A., Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego, UW, Warszawa 2014.

Rogaczewska K., Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej, UWr, Wrocław

Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2012.

Zgajewska-Rytelewska E., Trzeci sektor w zarządzaniu kryzysowym, „Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje” 2017, nr 28.

Akty i dokumenty prawne

„Regulamin Straży Ratunkowej Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 17 lipca 2021 r.”

„Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28 października 2017 r.”

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011 r., nr 208, poz. 1241).

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240).

Źródła internetowe

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2020-r-wyniki-wstepne,3,9.html.

https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/topr-podsumowal-dzialalnosc-ratownicza-w-2022-r-16786.html.

https://www.topr.pl/index.php/statystyka.