POLISH FOREIGN AND SECURITY POLICY AFTER 1989

Main Article Content

Katarzyna Ochyra-Żurawska
https://orcid.org/0000-0001-6214-8930
Patryk Ochyra
https://orcid.org/0000-0001-8991-4068

Abstract

The main aim of this article is to identify the factors that contributed to shaping the external and international security of Poland after 1989. The authors discuss the main problems of shaping the foreign and security policy of the Republic of Poland (RP) in the period of systemic transformation and changes on the international arena after 1989. In the first part of the article, the authors
describe the relations of the Republic of Poland
with other countries on the arena of international politics. In the main part, the authors characterize the doctrines and strategies which are in force in Poland after 1989. In the next part, they present cooperation with international structures, which was marked by the political breakthrough in 1989 and NATO accession in 1999. The 1990s were a time of radical changes of political system in Poland and also security system has undergone revolutionary changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ochyra-Żurawska, K., & Ochyra, P. (2022). POLISH FOREIGN AND SECURITY POLICY AFTER 1989 . Aviation and Security Issues, 2(2), 31–46. https://doi.org/10.55676/asi.v2i2.16
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Ambroziak Ł., Chojna J., Gniadek J., Juszczak A., Miniszewski M., Strzelecki J., Szpor A., Śliwowski P., Święcicki I., Wąsiński M., Grupa Wyszehradzka – 30 lat transformacji, integracji i rozwoju, PIE, Warszawa 2021.

Blitz J., NATO head attakcs EU’s Georgia deal, „Financial Times”, 14 września 2008 r.

Błażejewska P., Trudne początki współpracy wyszehradzkiej w dobie transformacji systemowej, „Nowa Polityka Wschodnia” 2016, nr 1(10).

Ciechanowski G., Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Czupryński A., Wiśniewski B, Zboina J., Bezpieczeństwo – teoria, badania, praktyka, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Dubin B., Underneath Putin’s Ratings, „New Eastern Europe” 2014, nr 4(XIII).

Fiszer J.M., Włodzimierz Putin – dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy przywództwa politycznego, [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

Gajewski J., Regionalizm w polityce bezpieczeństwa Polski 1989-2000, Scholar, Warszawa 2001.

Jakimowicz R., Zarys polsko-niemieckich stosunków politycznych w latach 1990–2019, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2020, nr 1(25).

Kosman M., Polsko-niemieckie stosunki polityczne na przestrzeni trzech dekad po zjednoczeniu Niemiec – główne zagadnienia, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2020, nr 2(XVII).

Koziej S., Brzozowski A., Strategie bezpieczeństwa narodowego RP 1990–2014. Refleksja na ćwierćwiecze, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej

Polskiej. Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, WCEO, Warszawa 2015.

Koziej S., Ewolucja polskiej strategii obronności, Scholar, Warszawa 2001.

Koziej S., Obronność Polski w warunkach samodzielności strategicznej lat 90. XX wieku, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 21.

Kulisz M., Analiza procesu planowania strategicznego bezpieczeństwa Polski w latach 1990-2007, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2008, nr 5.

Kupiecki R., NATO w polskiej perspektywie 1989-2019, PISM, Warszawa 2019.

Kupiecki R., Wzajemne relacje strategii sojuszniczej oraz założeń narodowych, a także proces kształtowania się strategii NATO. Siła i solidarność. Strategia NATO 1949–1989, PISM, Warszawa 2012.

Kuśmierek Z., Rozszerzenie NATO – implikacje dla Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód – ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku, red. K.A. Wojtaszczyk, J.M. Niepsuj, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998.

Kuźniar R., Polityka bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej, Scholar, Warszawa 2001.

Malendowski W., Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku. Cele – zadania – kierunki działania, „Przegląd Strategiczny” 2017, nr 10.

Menkiszak M., Trudne sąsiedztwo: problematyka bezpieczeństwa w stosunkach Polski z ZSRR i Rosją w latach 1989-2000, Scholar, Warszawa 2001.

Orłowski P., Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, „Analiza KBN” 2020, nr 10(62).

Pacuła P., NATO przyszłości – wyzwania duże i większe, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, nr 11

Pawłowski J., Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Difin, Warszawa 2014.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. 4, opracowanie zbiorowe, AON, Warszawa 2009.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, opracowanie zbiorowe, AON, Warszawa 2008.

Stolarczyk M., Stosunki polsko-niemieckie w latach 1998–2009 (wybrane aspekty polsko-niemieckiej współpracy), [w:] Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. M. Stolarczyk, UŚ, Katowice 2011.

Szkop E., Gospodarka w relacjach Unia Europejska – Federacja Rosyjska, UW, Warszawa 2012.

Trzpil M., Afganistan jako największe współczesne wyzwanie dla NATO, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2009, nr 11.

Wojciechowski S., NATO wobec obecnej sytuacji w Afganistanie. Analiza wybranych

uwarunkowań wewnętrznych, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2021, nr 27.

Zarychta S., Doktryny i strategii NATO 1949-2013, Bellona, Warszawa 2014.

Dokumenty i akty prawne

„Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 2000”, BBN, Warszawa 2000.

„Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2003”, BBN, Warszawa 2003.

„Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014”, BBN, Warszawa 2014.

„Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020”, BBN, Warszawa 2020.

„Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz.U.z 1992 r., nr 14, poz. 56).

Źródła internetowe

http://koziej.pl/materialy-dydaktyczne/page/6/ [dostęp: 8.11.2022].

Most read articles by the same author(s)