THE STATE FIRE BRIGADE AS AN DISPOSAL GROUP IN THE CRISIS MANAGEMENT SYSTEM

Main Article Content

Sławomir Żurawski
Zbigniew Ciekanowski

Abstract

The aim of the article was to identify the State Fire Service, as well as to place it in the National Fire and Rescue System and crisis management systems. Answering the questions-problems posed by the author the study presents the characteristics of the State Fire Service, indicates its place in the National Fire and Rescue System, and describes the location of the State Fire Service in crisis management structures. It has been pointed out that the State Fire Service is facing completely new challenges and threats in the area of security that require coordinated actions, and appropriate procedures at each level. Starting the considerations, the essence of the National Fire and Rescue System was first referred to and the most important tasks that had an impact on crisis management were described. Then the essence and areas of security were introduced. In the main part, the authors describe the place of the State Fire Service in the National Fire and Rescue System and their activities as one of the basic disposable groups in the crisis management system. Summing up, they indicate the important role played by the State Fire Service in crisis management, acting at every level in terms of the safety of the local community and the state.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żurawski, S., & Ciekanowski, Z. . (2022). THE STATE FIRE BRIGADE AS AN DISPOSAL GROUP IN THE CRISIS MANAGEMENT SYSTEM. Aviation and Security Issues, 1(1), 17–31. https://doi.org/10.55676/asi.v1i1.4
Section
Articles

References

Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Organizacja systemów ratownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, AON, Warszawa 2008.

Kalinowski R., Szmitkowski P., Wieloaspektowość bezpieczeństwa, UPH, Siedlce 2011.

Kogut B, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy – podstawy prawne i organizacja funkcjonowania, [w:] Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, red. J. Zboina, B. Wiśniewski, CNBOP-PIB, Józefów 2014.

Leśniakiewicz W., Państwowa Straż Pożarna a Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, [w:] Ratownictwo w Polsce. Lata 1990–2010, red. J. Konieczny, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2010.

Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Łośgraf, Warszawa 2011.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.

„Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, BBN, Warszawa 2014.

Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.

Traczyk Z., Sektor obywatelski i inne obszary bezpieczeństwa, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, red. M. Lisiecki, WSZiP, Warszawa 2008.

Gikiewicz M., Wróbel R., Gromek P., Określenie obszarów bezpieczeństwa oraz ustalenie ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2013, nr 46 (2).

Gromek P., Wróbel R., Gikiewicz M., Analiza systemu bezpieczeństwa publicznego i jego relacji z innymi podmiotami bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do Państwowej Straży Pożarnej, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2013, nr 46 (2).

Lacek G., Ratownictwo powszechne – koncepcja funkcjonowania, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 1996, nr 1.

Radkowski R., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 14 (1).

Sadowski J., Organizacja i zadania instytucji bezpieczeństwa w Polsce, „Logistyka” 2014, nr 3.

Tryboń M., Grabowska-Lepczak I., Kwiatkowski M., Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2011, nr 41.

Warmiński A., Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2009, nr 6.

Włodarski A., Ochrona ludności w systemie bezpieczeństwa RP, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2014, nr 52 (4).

Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1499).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1398).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r., nr 46, poz. 239).

Uchwała nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020.

Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.Urz. KG PSP z 2016 r., poz. 7 z późn. zm.).

Most read articles by the same author(s)