IRREGULARITIES IN THE PROCESS OF AWARDING PUBLIC CONTRACTS CO-FINANCED BY RESOURCES FROM THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Main Article Content

Małgorzata Wilczyńska

Abstract

A properly and reliably functioning system of public procurement ensures the economic security of the state because the expenditure of public funds is carried out in an economical, economic, transparent and effective manner. Issues related to the award of public contracts co-financed by the resources from the budget of the European Union are extremely important from the point of view of the domestic economy. Due to the size of the public procurement market and the number of contracts carried out annually, it is inevitable that procurement irregularities will occur. The rules and procedure for awarding public contracts, legal remedies, rules for supervision and control of public procurement, rules for the contract concluded as a result of the conducted procedure are specified in the provisions of the Government Procurement in Poland. Public procurement is formalized. Both the contracting authority and the economic operator must act in a specific way and meet the requirements defined in the regulations. An important task for the beneficiaries of EU funds is to comply with the applicable rules of public procurement. In connection with the above, an important research problem remains the identification of irregularities occurring at individual stages of public procurement. The aim of the article is to present the basic irregularities related to the procedures for awarding public contracts co-financed from the EU budget. The article presents the legal basis regulating the process of awarding public contracts and the system of control and supervision over giving them.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wilczyńska, M. (2023). IRREGULARITIES IN THE PROCESS OF AWARDING PUBLIC CONTRACTS CO-FINANCED BY RESOURCES FROM THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION. Aviation and Security Issues, 3(1), 85–108. https://doi.org/10.55676/asi.v3i1.13
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Borowiec A., System kontroli zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych, „Przegląd Organizacji” 2015, nr 10(909).

Dziadek K., Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2011, nr 42.

Kola J., Nowe Prawo zamówień publicznych – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020.

Makuch P., Organizacja systemu nakładania korekt finansowych oraz postępowanie z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli procedur zawierania umów w NFOŚiGW, Departament Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW, Warszawa 2015.

Piwowarczyk A., Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, seria: „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3582, Uniwersytet Śląski, Katowice 2017.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2022.

Szymański M., Kontrola i audyt. Zwalczanie nadużyć finansowych w funduszach UE: Ewolucja systemu ochrony budżetu Unii – część I, „Kontrola Państwowa” 2021, t. 66, nr 3(398), DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.19.

Walenia A., Nadużycia finansowe w obszarze polityki spójności a ochrona interesów budżetowych Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2020, nr 11(64).

Walenia A., Nieprawidłowości w wykorzystaniu europejskich funduszy rolnych i ich wpływ na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, [w:] Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność i współczesne dylematy, red. A. Grynia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2020.

Wilczyńska M., Walenia A., Nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na politykę spójności, „Aviation and Security Issues” 2022, nr 1(1), DOI: 10.55676/asi.v1i1.10.

Akty i dokumenty prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, ISAP, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 126/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006).

Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r., poz. 1557).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057; z 2022 r., poz. 1079).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz.742; z 2022 r. poz. 655, 1933).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Źródła internetowe

Baza konkurencyjności, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. pl/ [dostęp: 24.10.2022].

Czym są nieprawidłowości, https://rpo.slaskie.pl/czytaj/czym_sa_nieprawidlowosci [dostęp: 25.10.2022].

Kontrola doraźna, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/kontrole-prowadzone-przez-uzp/kontrola-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-regulacje-prawne-oraz-instrukcje/kontrola-dorazna [dostęp: 31.10.2022].

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – regulacje prawne oraz instrukcje, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/kontrole-prowadzone-przez-uzp/kontrola- -prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-regulacje-prawne-oraz-instrukcje2 [dostęp: 31.10.2022].

Najważniejsze reguły zamówień publicznych, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00223#1 [dostęp: 24.10.2022].

Poznaj zasady udzielania zamówień publicznych, https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/ realizuje_projekt/poznaj-zasady-udzielania-zamowien-publicznych.html#_9b416i [dostęp: 3.11.2022].

Prawo zamówień publicznych. Regulacje. Prawo krajowe, https://www.uzp.gov.pl/ baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/inne-przepisy [dostęp: 24.10.2022].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdanie roczne dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć finansowych (2020 r.), Komisja Europejska, Bruksela, dnia 20.09.2021, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0578&from=EN [dostęp: 31.10.2022].

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – 32 Sprawozdanie roczne dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć finansowych (2020 r.), Komisja Europejska Bruksela dnia 20.09.2021, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0578&from=EN [dostęp: 31.10.2022].

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2022, https://www.gov.pl/web/uzp/sprawozdanie-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-z- -funkcjonowania-systemu-zamowien-publicznych-w-2021-r [dostęp: 4.11.2022].

Śliwak K., Udzielanie zamówienia dofinansowanego ze środków funduszy europejskich przez podmiot prywatny. Co do zasady – prawo nie tylko dla przedsiębiorców, Wardyński i Wspólnicy 2022, https://codozasady.pl/p/udzielanie-zamowienia-dofinansowanego-ze-srodkow-funduszy-europejskich-przez-podmiot-prywatny [dostęp: 31.10.2022].

Tomczak M., Myszczyńska P., Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/99885/ podrecznika_wnioskodawcy_zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf [dostęp: 31.10.2022].

Wolak A., Konflikt interesów w kontekście funduszy unijnych, https://www.gov.pl/ web/popcwsparcie/konflikt-interesow-w-kontekscie-funduszy-unijnych [dostęp: 25.10.2022].

Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf [dostęp: 31.10.2022].

Zamówienia w projektach, https://www.gov.pl/web/ncbr/zamowienia-w-projektach- -power [dostęp: 31.10.2022].

Zasady udzielania zamówień publicznych, https://bof.org.pl/pl/realizuje-projekt/zasady-udzielania-zamowien-publicznych [dostęp: 24.10.2022]