IRREGULARITIES IN THE USE OF THE EUROPEAN UNION BUDGET FOR COHESION POLICY

Main Article Content

Małgorzata Wilczyńska
Alina Walenia

Abstract

The aim of the article was to present the mecha­nisms and instruments of control of funds from the EU budget intended for the cohesion policy. The control system in the current financial per­spective 2021–2027 was analyzed compared to the previous perspective 2014–2020. Controls of spending EU funds are carried out by three insti­tutions: one of them managing a given operatio­nal program, the other one certifying and the last one auditing. The task of managing institutions of individual operational programs is to carry out document control. The purpose of the control mechanisms is to verify the beneficiaries’ com­pliance with the terms of the project co-finan­cing agreement and the correctness of keeping separate accounting and reporting for these funds. The control of projects co-financed from European funds concerns activities undertaken by various entities and in all phases of project im­plementation. The control procedure covers the area of funds management, the range of powers of the entities managing these funds, and checks the correctness of spending financial funds. The range of control also includes the assessment of solutions adopted under individual operational programs in relation to the applicable provisions of EU and national law.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wilczyńska, M., & Walenia, A. (2022). IRREGULARITIES IN THE USE OF THE EUROPEAN UNION BUDGET FOR COHESION POLICY. Aviation and Security Issues, 1(1), 33–49. https://doi.org/10.55676/asi.v1i1.10
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Bartoszewicz A., Zarządzanie środkami z funduszy UE – reguły i zasady kolejnych perspektyw finansowych UE. Praktyka multilevel governance. Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej, SGH, Warszawa 2015.

Becker F., Applikcation of Community law by Member States Public Authorities: between autonomy and effectiveness, „CMLR” 2007, nr 44, http://www.kluwerlawonline.com.

Dziadek K., Kontrola jako narzędzie wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2011, nr 42.

Hady-Głowiak K., Hady-Głowiak S., Walenia A., Wilczyńska M., Funkcjonowanie i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wybrane zagadnienia, KTPN, Kalisz 2022.

Kierzkowski T., Jankowska A., Knopik R., Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Kisiel P.W., Audyt funduszy unijnych, InfoAudit, Warszawa 2005.

Walenia A., Nieprawidłowości w wykorzystaniu europejskich funduszy rolnych i ich wpływ na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, [w:] Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność i współczesne dylematy, red. A. Grynia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku–Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno 2020.

Wilczyńska M., Kontrola wewnętrzna w procesie zarządzania organizacją, [w:] Zarządzanie ryzykiem w organizacji, red. J. Wołejszo, K. Rejman, M. Wilczyńska, KTPN, Kalisz 2021.

Wilczyńska M., Ryzyko w audycie, [w:] Zarządzanie ryzykiem w organizacji, red. J. Wołejszo, K. Rejman, M. Wilczyńska, KTPN, Kalisz 2021.

Winiarska K., Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2019

Akty prawne

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 z dnia 20 lipca 2015 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.Urz. UE L 362 z 31.12.2012 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.Urz. UE L 298 z 26.10.2012 r., s. 1 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz.Urz. UE L 231/1 z 30.06.2021 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz.Urz. UE L 231/21 z 30.06.2021 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz.Urz. UE L 231/60 z 30.06.2021 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz.Urz. UE L 231/94 z 30.06.2021 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.Urz. UE L 231/159 z 30.06.2021 r.).

Traktat o funkcjonowaniu UE (Dz.Urz. UE C326/47 z 26.10.2012 r.).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146) (Dz.U. z 2020 r., poz. 818).

Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z dnia 16 czerwca 2014 r. (EGESIF_14-021-00-16/06/2014).