THE AIRPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF A CENTRAL COMMUNICATION PORT

Main Article Content

Monika Kwiecińska
https://orcid.org/0000-0001-8637-3702
Emilia Ordyniec
https://orcid.org/0000-0002-9915-1727

Abstract

The article deals with the issues of local and regional development factors from the theoreticalperspective and considers airport infrastructure as an important factor leading to development in the environment in which it occurs. Its purpose is to present the concept of development factors and indicate their types, as well as to characterize the airport infrastructure on the example of the Central Communication Port (CPK) project. According to the adopted goal, the main research problem was formulated: How does critical infrastructure affect local and regional development? Obtaining an answer to the above question required the use of qualitative methods, including a critical analysis of legal acts and selected items of literature on the subject. The analysis of the indicated areas shows that the establishment of the CPK will contribute to increasing the mobility of people, the development of tourism, and new opportunities for business (e.g. availability of attractive investment areas or the use of very good communication for more efficient transport of goods). An increase in the attractiveness of the areas around the CPK is also expected, which will certainly attract new investments, and these will translate into an increase in jobs and a real improvement in the quality of life of the local residents

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kwiecińska, M., & Ordyniec, E. (2022). THE AIRPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF A CENTRAL COMMUNICATION PORT. Aviation and Security Issues, 2(2), 65–77. https://doi.org/10.55676/asi.v2i2.18
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Blakely E.J., Green Leigh N., Planning Local Economic Development: Theory and Practise, SAGE, Thousand Oaks, CA 2017.

Chabiera S., Centralny Port Lotniczy – studium z zakresu zarządzania rynkiem lotniczym, https://www.infolotnicze.pl/2017/11/06/centralny-port-lotniczy-studium-z--zakresu-zarzadzania-rynkiem-lotniczym-w-polsce/.

Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa 2006.

Dworak K., Współpraca międzynarodowa miast a rozwój lokalny, Promotor, Warszawa 2015.

Fukuyama F., Social capital and civil socjety, The Institute of Public Policy George Mason University 2000, https://www.researchgate.net/publication/5123592_Social_Capital_and_Civil_Society.

Micuła I., Piotrowski K., Habryka C., Czynniki produkcji a uwarunkowania prawne UE – znaczenie i analiza dla wybranych produktów, Sophia, Katowice 2016.

Parysek J.J., O metaforach i innych pojęciach w kontekście wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2017, nr 177.

Parysek J.J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, „Studia KPZK” 2018, t. 183, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123572/edition/107785/content.

Pędziwiatr W., Infrastruktura lotniskowa w Polsce: retrospekcja, teraźniejszość, perspektywy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 590.

Piotrowska-Trybull M., Rozwój regionu na tle współczesnych procesów rozwojowych, [w:] Przedsiębiorczość w rozwoju regionów, red. A. Ignasiak-Szulc, M. Piotrowska-Trybull, AON, Warszawa 2009.

Smith A., Wealth of Nations, https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_Wealth Nations_p.pdf.

Smura T., Polityczne i wojskowe znaczenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, „Pulaski Policy Paper” 2018, nr 15, https://pulaski.pl/pulaski-policy-paper-polityczne-i-wojskowe-znaczenie-projektu-centralnego-portu-komunikacyjnego/.

Walków M., Rząd przyjął koncepcję budowy centralnego lotniska, https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/centralny-port-komunikacyjny-cpk-koncepcja--projekt-inwestycja/76n7506.

Warczak M., Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy, „Współczesna Gospodarka” 2015, nr 4(6), https://wspolczesnagospodarka.pl/?p=1087.

Akty i dokumenty prawne

„Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego do 2040 roku. Projekt”, https://www.cpk.pl/uploads/media/6346c00ab838f/srr-cpk--0922-druk.pdf.

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz.U. L 96 z 31.3.2004).

Uchwała nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/documents/ 905843/1047987/koncepcja_przygotowania_CPK.pdf/f61866f9-4ea9-b5d7-cfd7-fdfaa563b876

Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Portu Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” (M.P. z 2020 r., poz. 1050).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 2018 r.,poz. 1089 z późn. zm.).

„Założenia zintegrowanej, ponadlokalnej Strategii Rozwoju Regionu Centralnego Portu Komunikacyjnego”, https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?p=document&action=-save&id=34997&bar_id=15461.

Źródła internetowe

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Czynnik_produkcji.

https://sjp.pl/czynnik.

https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/iata-blisko-8-mld-podroznych-przewioza-linie-lotnicze-do-2036-ra842598-4499814.

https://www.cpk.pl/pl/strategia-rozwoju-obszaru-otoczenia-cpk.

https://www.cpk.pl/uploads/media/6346c00ab838f/srr-cpk-0922-druk.pdf.

https://www.forbes.pl/gospodarka/najbogatsze-i-najbiedniejsze-gminy-w-polsce--2019/4nhw97y.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/lotniska.

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/czynniki_produkcji.

https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/cpk-idea-na-wymiar-obecnych-wymagan-cz-i-1557.html.

https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/prawie-300-tys-nowych-miejsc-pracy-pozytywny-wplyw-cpk-na-gospodarke-w-latach-20282040-9729.html.