ANALYSIS OF A SELECTED PARAGLIDING ACCIDENT INCLUDING RELEVANT AND ACCOMPANYING DRIVERS

Main Article Content

Agnieszka Chmielewska
https://orcid.org/0000-0002-0299-0023

Abstract

The aim of the article was to analyze a selected an aviation accident and present the basic definitions: relevant and accompanying driver, which, according to the author, are an introduction to determining the causes stimulate the character and dynamics of the course of each air accident. The author used literature analysis and secondary analysis of documents. It was pointed out that forensic experts face completely new challenges in the field of accident investigation methods. In the main part of the article, the author drew attention to the very long period of time (i.e. about 10 years) of conducting proceedings by national security authorities in this particular paragliding accident. To sum up, the important role of relevant and accompanying drivers in the reconstruction of an aviation accident and their impact on safety management
was pointed out.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chmielewska, A. (2023). ANALYSIS OF A SELECTED PARAGLIDING ACCIDENT INCLUDING RELEVANT AND ACCOMPANYING DRIVERS. Aviation and Security Issues, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.55676/asi.v3i1.19
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Chmielewska A., Kto ponosi odpowiedzialność za braki w szkoleniu paralotniarzy, „Vario. Magazyn Paralotniowy” 2017, nr 3(24).

Chmielewska A., Niedocenione zagrożenia podczas wykonywania wing-overów, „Vario. Magazyn Paralotniowy” 2013, nr 4(9).

Chmielewska A., Turbulencje jako drivery ryzyka uprawiania paralotniarstwa, [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu lotniczego, red. T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, WSOSP, Dęblin 2013.

Chmielewska A., Zmora turbulencji, „Vario. Magazyn Paralotniowy” 2015, nr 2(15).

Dąbrowska B., Paralotniarstwo - sport dla wszystkich, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2008, nr 8.

Dudek P., Włodarczyk Z., Paralotniarstwo, ARETE, Bydgoszcz 2006.

Holly R., Chmielewska A., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa), [w:] Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finansami, red. J. Lisowski, UE, Poznań 2011.

Holly R., Ubezpieczenie w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, KIU, Warszawa 2013.

Holly R., Zarządzanie ryzykiem - czyli czym?, [w:] Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, red. W. Sułkowska, Difin, Warszawa 2013.

Lipoński W., Encyklopedia sportów świata - ponad 3000 historycznych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych dziedzin sportu, Atena, Poznań 2006.

Lipoński W., Encyklopedia sportów świata, t. 9, Atena, Warszawa 2008.

Michalski D., Możliwości unifikacji szkolenia młodszej kadry dowódczej szczebla taktycznego wojsk obrony przeciwlotniczej, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2018, nr 4(28).

The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, red. U. Flick, SAGE, Los Angeles 2013.

Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002.

Wrześniewska-Wal I., Wypadki i incydenty lotnicze, „Wiadomości Turystyczne” 2003, nr 48

Akty i dokumenty prawne

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1497).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2003 r., nr 165, poz. 1603).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2013 r., poz. 664).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w spawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1568).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2013 r., poz. 440).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 ze zm.).

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział IV Karnego Odwoławczego (Sygn. akt IV Ka 549/21).

Źródła internetowe

Chmielewska A., Paralotniarstwo swobodne, https://bezpieczne-latanie.pl/index.php/rodzaj-sportu/paralotniarstwo-swobodne [dostęp: 1.12.2022].

Chmielewska A., Paralotniarstwo zmotoryzowane, https://bezpieczne-latanie.pl/index.php/rodzaj-sportu/paralotniarstwo-zmotoryzowane [dostęp: 1.12.2022].

Slovenian Environment Agency, https://www.arso.gov.si/en/ [dostęp: 7.01.2023].

Stol, Slowenia - wypadek z 17.08, https://groups.google.com/g/pl.rec.paralotnie/c/tYXrV5WE_JY [dostęp: 1.12.2022].